Přejít na hlavní obsah

Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

Obec Pustějov

Sdružení a spolky

Dobrovolný svaz hasičů

Budova hasičské zbrojniceSvaz dobrovolných hasičů byl v obci založen 15. dubna 1897. Z této doby se dochoval pamětní zápis zakládajícího člena, učitele Leopolda Hilla, rodáka z Otic u Opavy, který od roku 1893 do roku 1912 působil na zdejší škole. V jeho pamětech se uvádí, že v r. 1896 přikročili spolu s učitelem Pracným k založení sboru. Na ustavující schůzi na podzim 1896 bylo většinou schváleno vedení německé. Zakladatelé byli proto nuceni ze sboru vystoupit a vedení se ujal Vilém Liebischer. Učitel Hill se nevzdal, vedl velkou přesvědčovací kampaň za získání českého velení a v r. 1901 se to podařilo. Prvním starostou českého vedení SDH byl Josef Dresler. Na začátku 20. století byli členové hasičského sboru velmi aktivní, pořádali různé slavnosti a jiné zábavné podniky.

V červenci 1922 oslavil sbor 25 let trvání. K tomuto dni měl 3 čestné, 53 činných a 32 přispívajících členů.

V období 2. sv. války byla činnost sboru přerušena. Během této doby byla hasičská výzbroj a archív z větší části zničena, nevědělo se ani jaký je stav členstva a tudíž se muselo znovu od počátku začít budovat hasičský sbor. Ke konci roku 1946 vykazoval sbor 78 členů. V tomto roce byla od města Hranic zakoupena starší automobilová stříkačka zn. LAURIN.
V roce 1953 bylo utvořeno ženské požární družstvo z 15 přihlášených žen a rovněž tomto roce zahájilo činnost družstvo žáků.

V roce 1969 bylo započato s výstavbou požárního cvičiště včetně klubového zařízení. Rekonstrukce a stavba hasičské zbrojnice byla zahájena 30. dubna 1979.

Během dlouholeté činnosti dosáhl místní sbor mnoha úspěchů v soutěžích a ocenění, nejvyšší pak v roce 1986 - medaile za zásluhy KV SPO.

Při oslavách stého výročí založení sboru bylo uvedeno, že v matrice bylo evidováno od založení 368 členů, z zemřelo 170, přestěhováním, výstupem a vyloučením byl úbytek 75 členů a ke dni oslav čítá členská základna 75 členů.

Místní organizace Českého rybářského svazu v Pustějově

Nádherná lužní krajina s protékající řekou Odrou, slepá ramena jezer, tůně, rybniční hospodaření, bohatství flóry a fauny, čistá voda a v ní nepřeberné množství mnoha druhu ryb, rozvoj rybářského sporu v českých zemích, legislativní úpravy, to vše spolu s nadšením a vášní příznivců rybaření vytvořily podmínky pro vznik rybářského spolku ve Studénce. Stalo se tak 16. března 1929.

Během uplynulého období tvořili rybáři ze Studénky a blízkého okolí, mezi které patří rovněž rybáři pustějovští, historii organizace. Vykonávali funkce, organizovali a řídili jednotlivé činnosti, pracovali na údržbě a zvelebení svěřeného revíru. Nacházeli uspokojení svých loveckých potřeb a zájmů. Při tom získali kladný vztah k přírodě a její ochraně.
V době 2. sv. války činnost spolku ustala, obnovena byla v letech 1945-46, kdy organizace měla 120 členů ze Studénky, Butovic, Bartošovic a Pustějova. V roce 1952 spolek sdružoval již 225 členů s odbočkami v Jistebníku (34 členů), Bílovci (48), Pustějově (22) a Bartošovicích (34). Ze Studénky bylo ve spolku evidováno 87 členů. V pozdějších letech se vyčlenila odbočka v Jistebníku a k 12. 12. 1968 vznikla samostatná místní organizace v Bílovci.V roce 1990 měla organizace 416 dospělých rybářů.

V roce 1952 byl lidovému rybařskému spolku ve Studénce přidělen revír Odra 5, kam spadalo rovněž pustějovské jezero - Kaménka. V tomto roce byl organizaci pronajat 5 ha rybník v Pustějově. Tento rybník se stal a v současné době je hlavním zdrojem zarybňování revíru. Postupem doby pustějovský rybník sloužil organizaci i k pořádání společenských akcí, zejména rybářských závodů.
Organizace rovněž pracovala s mládeži, která spočívala v jejich seznamování se životem ryb, s rybolovnou technikou, s přírodou a její ochranou a také se základními rybařskými předpisy. V období 1970 - 1990 bylo v kroužcích aktivně zapojeno kolem 70-100 dětí a 20 - 40 mladých lidí ve věku do 18 let. V tomto období měly mládežnické kroužky ve vlastní péči Bergrovo jezero u Pustějova.

Dne 16. ledna 1991 vydalo Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR zásady společného postupu při vyčleňování revíru pro samostatné hospodaření MO ČRS. Na základě těchto zásad rozhodl Výbor územního svazu ČRS Ostrava dne 25. 6. 1991 s konečnou platností o uvolnění MO Studénka ze společného hospodaření ke dni 1. 1. 1992. MO Studénka tak obhospodařuje revír o celkové ploše 32,9 ha s tím, že pro řeku Odru platí celostátní, územní a místní povolenka a pro část revíru (Odra 5) pouze povolenka místní.

Místní organizaci ve Studénce byl dne 3. 3. 1992 bezplatně přenechán výkon rybářského práva na úseku Odry od mostu v Petřvaldíku až k ústí Jičínky do Odry -Na Valše" a dále mrtvá ramena Koňské a Dukelské, Slaňáky, Lesní, Bergrovo, Pustějov /Kaménka/ a závlahová nádrž Bartošovice. K jezerům ve Studénce ještě přináleží Karasovo jezero. Součástí dekretu jsou i zarybňovací povinnosti pro oba revíry.

Web svazu je na adrese www.crspustejov.cz

Myslivecké sdružení Racek Pustějov

MS hopodaří na honitbě o rozloze 1 150 ha polí, luk, lesa a vodních ploch. V současné době má sdružení 20 členů a to nejen z řad našich občanů, ale také cizích. Hlavní lovnou zvěří je srnčí, zajíc, bažant a divoká kachna. Příležitostně bývá uloven divočák a divoká husa. Koroptev polní je hájená po celý rok. Velký vliv na stavy zvěře měla povodeň v roce 1997. Od této doby se neloví zajíc. V roce 1998 jsme na zazvěření revíru vypustili 10 ks zajíců ze Slovenska. Největší přínos pro naše sdružení má srnčí zvěř. V posledních letech se loví 10 - 15 ks a včetně poplatkového odlovu tvoří hlavní finanční přínos na provoz sdružení. Velkými pomocníky našich členů jsou lovečtí psi. V našem sdružení je chováno 8 lovecky upotřebitelných psů.

Myslivecká chataMyslivecké sdružení vlastní mysliveckou chatu, která byla vybudována v letech 1967 - 68. Slavnostně byla otevřena 18. srpna 1968 za hojné účasti veřejnosti. Chata byla postavena bez jakýchkoliv mechanizačních prostředků a členové na ni odpracovali stovky hodin. Současně byl zbudován most přes potok a před chatou taneční parket. Původní osvětletí zabazpečovaly alkalické články, které bylo nutno často dobíjet. Po určité době byla do chaty zavedena elektřina a vykopána studna. Chata slouží po celou dobu jak myslivcům, tak široké veřejnosti, která má možnost si ji zapůjčit. Chata se nachází za areálem zemědělské společnosti ZEMSPOL a.s. v Pustějově v lese. Příjezd - Boží muka ve směru Pustějov - Studénka.

 

 

Tělocvičná jednota Sokol Pustějov

 

Tělovýchovná Jednota Pustějov

 

Fotbalový klub Pustějov