Přejít na hlavní obsah

Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

Obec Pustějov

Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
  Zákon o obcích 128/2000:
  "Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající."
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. DIČ
 7. Rozpočet
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  - komu je žádost určena,
  - jaká konkrétní informace je požadována,
  - kdo žádost podává.
  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
 10. Opravné prostředky
  Způsob odvolání a jeho obsah:
  - odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
  O odvolání rozhoduje:
  - obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  - okresní úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.
 11. Formuláře
 12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (na webu mvcr.cz)
 13. Nejdůležitější předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
 16. Seznam organizací zřízených obcí
  Základní škola Pustějov okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 17. Pracovník odpovědný za údržbu válečných hrobů ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb v obci Pustějov: Ludmila Tisovská, místostarostka tel. +420 556 731 995 , mistostarostka@pustejov.cz
 18. Zásady zpracování osobních údajů